Vedtægter for Holte Roklub

Vedtægter vedtaget på Holte Roklubs ordinære generalforsamling den 21. februar 2017.

§1 Klubben

Holte Roklub er stiftet 24. april 1939. Dens hjemsted er Rudersdal Kommune. Klubbens adresse er Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte.

Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF), samt Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF).

Stk. 3. Klubbens stander er hvid med tre bølgelinjer, kranset af egeløv. Emblemet er som stander.

Stk. 4. Klubben hæfter alene for sine forpligtelser med sin formue. Intet medlem må kautionere for klubben.

§2 Formål

Holte Roklub skal virke for udøvelse og fremme af rosport, samt hermed naturligt forbundne aktiviteter.

§3 Rosæson

Rosæsonen fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til DFfR’s og DKF’s love. Tidspunktet for standerhejsning og standerstrygning fastsættes ligeledes af bestyrelsen. Tidspunkterne bekendtgøres ved meddelelse på hjemmesiden.

§4 Klubbens medlemmer

Optagelse som medlem i klubben kræver bestyrelsens godkendelse af en skriftlig indmeldelse. Optagelse af tidligere ekskluderede medlemmer af andre ro- eller kajakklubber under DFfR og DKF, kræver særlig dispensation fra bestyrelsen der skal afgives i enighed.

Stk. 2. I seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 3. I børneafdelingen og ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage medlemmer indtil deres fyldte 17 år (inkl.) Den skriftlige indmeldelse skal underskrives af forældre / værge.

Stk. 4. Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage personer der interesserer sig for klubben. Passive medlemmer har adgang til klubbens lokaler og møder, men må ikke deltage i sportslige aktiviteter, der udgår fra klubbens område, ligesom de ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 5. Aktive romedlemmer må benytte klubbens romateriel. Det er et vilkår som aktivt romedlem, at vedkommende kan svømme 600 meter dog kun 350 meter for børn (til og med 12 år). Det påhviler medlemmerne selv at vedligeholde denne svømmefærdighed.

Stk. 6. Bestyrelsen afgør om en ansøgning om aktivt eller passivt medlemskab kan imødekommes. Bestyrelsen kan lukke for medlemstilgang, når den finder det nødvendigt under hensyn til klubbens kapacitet.

§5 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse inden generalforsamlingen bortfalder kontingentet for indeværende år.

Stk. 2. Skift fra aktivt til passivt medlemskab kan kun ske med virkning fra en 1. januar.

Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes fra klubben ved en bestyrelsesbeslutning, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet bevidst modarbejder eller har modarbejdet klubbens formål og interesser. Eksklusion skal ske skriftligt. Et ekskluderet medlem kan kræve spørgsmålet om eksklusion prøvet på såvel en ordinær som ekstraordinær generalforsamling efter de for afholdelse af generalforsamling gældende regler.

Stk. 4. Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse af Holte Roklub som beskrevet i § 11 stk. 2.

§6 Sikkerhedsregler
Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt udbede sig dokumentation for svømme færdighederne.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for at udarbejde/vedligeholde gældende roreglement. Ved overtrædelse af roreglementet kan bestyrelsen udstede roforbud i en periode.

§7 Klubbens generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i februar måned, og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske skriftligt til samtlige medlemmer.

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:

  1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
  2. Klubbens årsberetning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, forelæggelse af det kommende års budget, og fastlæggelse af det kommende års indskud og kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af næstformand.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Dagsordenen kan af bestyrelsen udvides med specielle spørgsmål til afgørelse på generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter det påhviler bestyrelsen at optage disse forslag på dagsordenen.

Stk. 4. Rettidigt indkomne forslag til den ordinære generalforsamling skal offentliggøres ved opslag i klubben umiddelbart efter modtagelsen.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis forholdene taler for det. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til samtlige medlemmer senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Medlemmer, der ønsker et punkt på dagsordenen til behandling på den ekstraordinære generalforsamling skal indgive motiveret forslag til formanden mindst 10 dage før afholdelsen, hvorefter det påhviler bestyrelsen at optage indlægget på dagsordenen.

Stk. 4. Rettidigt indkomne forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal offentliggøres ved opslag i klubben umiddelbart efter modtagelsen.

§9 Stemmeafgivelse

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer fyldt 18 år.

Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning.

Stk. 5. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst to tredjedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 6. Afstemning sker almindeligvis ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.

Stk. 7. Svarende til generalforsamlingens forløb udarbejdes et referat, der underskrives af dirigent og formand og bekendtgøres ved opslag i klubben, i klubbladet og på hjemmesiden.

§10 Klubbens bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, idet sammensætning og behov tilpasses klubbens aktiviteter og interesser.

Stk. 2. Flertallet af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

Stk. 3. Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamling, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Valgene sker for to år ad gangen, således at formanden er på valg på lige årstal, og næstformanden og kassereren er på valg på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan ligeledes finde sted. Ved ledighed i et bestyrelsesmandat supplerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved mødet, herunder formanden eller næstformanden eller kassereren, samt at mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer er over 18 år.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens, hvis han er til stede, ellers næstformandens stemme afgørende. Hvis ingen af de to førnævnte er til stede er kassererens stemme afgørende ved stemmelighed.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med deltagelse af medlemmer udenfor bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder Roreglement og Husorden.

§11 Kontingent

Indskud og kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling på grundlag af det af bestyrelsen fremlagte budget.

Stk. 2. Kontingentåret er kalenderåret. Kontingentet opkræves ordinært en gang årligt til betaling senest 1. marts. Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest ved standerhejsning, skal betale rykkergebyr samt det manglende kontingent inden rotilladelse. Medlemmer, der ikke betaler kontingent rettidigt og heller ikke reagerer på efterfølgende rykker, slettes automatisk som medlem af Holte Roklub.

Stk. 3. Nye medlemmer opkræves indskud og kontingent ved indmeldelsen, der således er gældende for det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter betingelserne for opnåelse af familierabat.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give et medlem lempelse i det fastsatte kontingent.

§12 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Reviderede regnskaber offentliggøres ved opslag i klubben senest 10 dage før generalforsamlingen. Der føres selvstændige regnskaber for klubben og de af generalforsamlingen eventuelt oprettede fonde.

§ 13 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Inden udgangen af januar måned modtager revisor fra kasserer udkast til regnskaber.

§ 14 Tegningsret

Klubben tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formand, næstformand eller kasserer.

§ 15 Opløsning

Klubbens opløsning kan finde sted, når en enig bestyrelse fremsætter forslag herom. Forslaget skal efterfølgende behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves at mindst tre fjerdedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget om klubbens opløsning.

Stk. 2. Når samtlige gældsposter er betalt efter opløsningen, samt eventuelle udeståender med Rudersdal Kommune er afviklet, har bestyrelsen bemyndigelse til at overdrage resten af klubbens aktiver til fordel for rosporten i Rudersdal Kommune.