Ro- og sikkerhedsreglement for Holte Roklub

Roreglementet er Holte Roklubs sikkerhedsregler

(Revideret november 2018)

Roreglementet omfatter alle klubbens medlemmer og gæster, der ror ud fra Holte Roklub. Overtrædelser accepteres ikke og kan medføre roforbud i en periode bestemt af Holte Roklubs bestyrelse. Gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion efter Holte Roklubs vedtægter.

§0 Definitioner

 1. Roere: Alle klubbens roere uanset bådtype.
 2. Kajak: Turkajak, kapkajak, havkajak eller polokajak.
 3. Kajakchef: Klubbens ansvarlige for kajakroning.
 4. Kajakroere: Personer, som ror kajak.
 5. Robåd: Inrigger og outrigger både.
 6. Rochef: Klubbens ansvarlige for inrigger- og gigroning.
 7. Scullerchef: Klubbens ansvarlige for scullerroning (scullerbåde)
 8. Inriggerroere: Personer, som ror inrigger.
 9. Outriggerroere: Personer, som ror outrigger.
 10. Styrmand: Den person der har kommandoen over båd og mandskab.
 11. Korttursstyrmand: En person der har uddannelsen og er godkendt til at styre i dagligt rofarvand som korttursstyrmand i Holte Roklub.
 12. Langtursstyrmand: En person der har DFfR’s langtursstyrmandsuddannelse og er godkendt som langtursstyrmand i Holte Roklub.
 13. Polokajakchefen: Klubbens ansvarlige for kajakpolo.
 14. Polokajakspillere: Personer som spiller kajakpolo
 15. Instruktør: En person der har en instruktøruddannelse fra DKF/DFfR og er godkendt af bestyrelsen som instruktør i Holte Roklub.
 16. Hjælpeinstruktør: Et rutineret frigivet medlem der er udpeget af bestyrelsen som hjælpeinstruktør i Holte Roklub.
 17. Træner: En person der har en træneruddannelse og er udpeget af bestyrelsen som træner i Holte Roklub
 18. Kaproer: Roer der ror konkurrence på højt plan i Danmark i den pågældendes aldersklasse og træner mere end 15-20 timer pr. uge.
 19. Motionsroer: Alle klubbens roere, der ikke er kaproere
 20. Rutineret frigivet medlem: Et medlem der har roet mindst 1.500 km i alt og mindst 150 km inden for de seneste 12 måneder.
 21. Frigivet roer: En frigivet roer har gennemført ro- eller kajakskole og er blevet godkendt af en instruktør i Holte Roklub.
 22. Gæst: Person der ikke er medlem af Holte Roklub
 23. Langtur: Roning uden for klubbens daglige rofarvand

§ 1 Klubbens medlemmer

Klubbens aktive medlemmer skal ved indmeldelse skriftligt tilkendegive, at de kan svømme mindst 600 m uden bundkontakt. For medlemmer under 18 år er det medlemmets forældre/værge, som skal afgive den skriftlige tilkendegivelse.

Det er den enkelte roers ansvar at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder herunder svømmefærdigheder.

Klubbens aktive medlemmer skal skriftligt til bestyrelsen oplyse, hvis de lider af sygdomme, som kan være til fare under roningen.

§ 2 Klubbens daglige rofarvand

Klubbens daglige rofarvand er: Furesøen, Vejlesø, Farum Sø*, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

For inrigger- og outriggerroning gælder, at der skal være mindst en roer med korttursstyrmandsret i hver båd.

For inrigger- og outriggerroere gælder, at der ved passage af slusen ved Frederiksdal skal være mindst én roer med langturs- eller B-styrmandsret for den pågældende bådtype tilstede i hver båd. B-styrmandsret kan gives af rochefen til erfarne korttursstyrmænd.

Roning i klubbens både udenfor dagligt rofarvand må kun finde sted efter særlig tilladelse fra et bestyrelsesmedlem.

* Farum Sø må kun befærdes af kano/kajakroere, samt to-årers inriggere med særlig tilladelse.

§ 3a Klubbens romateriel

Alle klubbens både skal være godkendt af chefen for den pågældende bådtype som værende:

 • Sødygtige,
 • være tydeligt mærket med bådens navn og
 • bære klubbens navn.

Roerne har pligt til selv at kontrollere, at båden er i forsvarlig stand, samt at alle løsdele i den er til stede, og hvis ikke at registrere mangler i roprotokollen.

Alle robåde skal være udstyret med øseredskab, der ikke kan gå tabt ved kæntring. Båden må ikke uden tilladelse fra en instruktør benyttes med færre roere, end den er beregnet til. Der må ikke medbringes passagerer. Sejlføring er forbudt.

Udlån af Holte Roklubs kajakker til private ture

Rutinerede frigivne medlemmer kan, efter aftale med kajakchefen, i begrænset omfang låne klubbens ældre og mindst populære kajakker til egen anvendelse på kajakture uden for klubben. Ved kajaktur forstås, at det egentlige formål med turen er at ro langt i kajak.

Låner skriver aftalen i Roprotokollen.

Ved skader sørger medlemmet for reparation og afholder udgifter hertil for egen regning.

§ 3b Privat romateriel

Alle private både, pagajer, veste, overtræk mm. skal være:

 • Sødygtige,
 • være tydeligt mærket med navn
 • bære klubbens navn.

Roerne har pligt til selv at kontrollere, at båden og udstyret er i forsvarlig stand, samt at alle løsdele i den er til stede.

For alle Privatbåde gælder, at båden skal markeres med Holte Roklub klistermærke for privatbåde. Klistermærkerne udleveres af bestyrelsen eller materielforvalteren. Det er materielforvalteren, der forvalter bådpladser til privatbåde i Holte Roklub. Privatbåden skal tydeligt markeres med medlemsnr. og navn. Markeringen skal stå enten lige bag cockpitkarmen eller på indersiden af båden ved sædet. Kun bestyrelsen kan dispensere fra minimumskravet om 150 km roning per år for en bådplads.

For privatejet materiel gælder, at det skal være tydeligt mærket ved cockpitkanten med klubmærket ”PRIVAT” samt med ejers navn, og ejeren skal være aktivt medlem af Holte Roklub.

Privat romateriel må kun opbevares i klubben på anviste pladser og efter aftale med forvalteren af kajakmateriel jf. bestemmelserne i klubbens ”Kajakpladsreglement”.

Alt privat materiel, der opbevares i klubben, opbevares på eget ansvar.

§ 4 Transport af klubmateriel og udlån af klubbens trailere

Før biltransport af klubbens materiel over land skal der indhentes tilladelse fra den bådtypechef som materiellet hører under. Alternativt kan tilladelsen gives af formand eller næstformand.

Materiellet fastgøres på forsvarlig vis til tagbøjler/stativ.

Skønnes det ved et uheld, at materiellet ikke har været forsvarligt fastgjort, kan man gøres økonomisk ansvarlig over for klubben for det ødelagte materiel.

Udlån af Holte Roklubs trailere:

Trailerne bookes ved reservation i Roprotokollen.

Klubbens bestyrelse, roskole ansvarlige og turkoordinator er de eneste der kan booke trailere i perioden 1. oktober til 31. marts for sæsonen. Herefter kan alle aktive medlemmer booke trailerne, dog maksimalt 6 måneder i forvejen.

Trailerne kan i begrænset omfang lånes til private formål efter aftale med bestyrelsen under hensyntagen til klubbens øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen kan beslutte at ændre eller annullere en reservation, såfremt der i relation til gennemførelsen af klubbens øvrige aktiviteter er en særlig begrundelse for det.

§ 5 Svømme- og redningsveste

Alle svømme- eller redningsveste skal være godkendte (DVN/CE-mærkede) og skal kontrolleres årligt. Dette gælder også private svømme- og redningsveste.

Klubbens oppustelige veste må kun benyttes af inrigger- og outriggerroere.

Alle roere under 14 år skal hele året bære svømme- eller redningsvest.

Svømme- eller redningsveste skal medbringes eller roerne skal være iført dem efter nedenstående regler:

For frigivne roere gælder:

Svømme- eller redningsvest skal bæres af alle medlemmer i vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april. I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september skal der medtages mindst én svømme- eller redningsvest i båden per person.

For ikke-frigivne roere gælder:

Alle ikke-frigivne roere, både kajak, inrigger og outrigger, skal hele året være iført svømme-  eller redningsvest.

Alle roere opfordres til hver sommer at træne iføring af svømmevest i vandet.

§ 6 Daglig roning

 1. Under den daglige roning skal roerne altid ro så tæt på land, at de kan bjærge sig selv og båden på land ved uheld eller kæntring. I det daglige rofarvand må afstanden til land ikke overstige 300 m. I perioden 1. oktober til 30. april må afstanden til land må ikke overstige 50 m. for kajakker og 100 m. for in- og outriggede både.
 2. Roning tværs over Furesøen er ikke tilladt uden ledsagebåd.
 3. Roerne har pligt til at undersøge vejrudsigten inden turen påbegyndes. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge under roningen skal der straks søges land.
 4. Roning i mørke må kun foretages i både med styrmandsplads, herunder kajakker. Båden skal føre et tydeligt hvidt lys der kan ses 360 grader rundt.
 5. Ved udsigt til torden i området ror man ikke ud og er der optræk til torden under roning vender man hjem eller søger mod land.
 6. Indtagelse af alkohol og andre rusmidler umiddelbart før og under roning er ikke foreneligt med rosport.
 7. Fiskeri og badning fra bådene er forbudt.
 8. Efter endt tur skal roerne sørge for, at båden rengøres, aftørres og lægges på plads.
 9. Hvis der laves eller opdages skader på klubmateriel / både, skal roerne sørge for at oprette en skadesanmeldelse i roprotokollen og hvis relevant sætte et skilt på båden med teksten ”Må ikke benyttes”.
 10. Roere der ikke er frigivet, samt roere der ikke er fyldt 15 år, må ikke ro alene. Hvis chefen for den pågældende bådtype giver tilladelse og forældre/værge giver skriftligt samtykke, kan de dog få lov.
 11. Kajakroere under 12 år ror under § 13.
For Inriggere gælder, at der skal være en kort- eller langturs styrmand med ansvar for turen i hver båd. Alle roerne i båden skal være frigivet. Hvis der er ikke-frigivne roere med, skal der være mindst én instruktør for den pågældende bådtype i båden. Kun instruktører kan give dispensation for dette.
For Gigbåde gælder, at roerne skal være frigivet til gigbåde og der skal være en ansvarlig styrmand. Kun rutinerede roere med scullerret og instruktører kan ro med ikke-frigivne gigroere. Scullerchefen og rochefen kan give dispensation fra denne bestemmelse.
For Scullere og Outriggede både

(bortset fra gigbåde) gælder, at roerne skal være frigivet til scullerroning, og der skal være en ansvarlig styrmand. Hvis der er ikke-frigivne scullerroere med, skal der være mindst én instruktør eller en kaproer for den pågældende bådtype i båden. Ikke frigivne scullerroere: Scullerchefen kan give ikke frigivne sculler/gigroere lov til at ro i Store Kalv 2 og 2 sammen eller udføre øvelser ud for roklubben. Scullerchefen og rochefen kan give dispensation til, at en ikke frigiven sculler/gigroer kan ro alene.

For sculler, gig- og outriggede både uden styrmand er roeren på etter-pladsen at betragte som værende styrmand.

Rochefen kan give dispensation fra roreglementet.

For Kajakker

gælder, at roeren skal være frigivet. Den ikke frigivne roer må ro sammen med mindst en ikke-frigivet roer eller andet frigivet medlem mellem Gabet og Vejlesø. Den ikke-frigivne roer må ro på hele Furesøen og omkringliggende søer, hvis en instruktør eller et rutineret frigivet medlem ror med. Den ikke-frigivne roer må ikke tage gæsteroere med på vandet. Den ikke-frigivne roer skal til enhver tid rette sig efter en instruktørs anvisninger – også efter endt kajakskole. Den ikke-frigivne roer må ro i de klubkajakker, Holte Roklub råder over som er mærket med grøn markering, efter overstået kajakskole. Materiel, som er mærket “Børnekajak”, må kun benyttes af roere, som endnu ikke er fyldt 13 år.

Kajakchefen kan give dispensation fra roreglementet.

For Polokajakker Polokajakker gælder, at roeren skal være frigivet til bådtypen, for at måtte ro alene uden for almindelig instruktion. Dette kræver som minimum at roeren kan håndrulle sikkert (grønlændervending med hænderne). Det er kun Polokajakchefen og polokajakinstruktører, som kan frigive polokajak-roere. Kun medlemmer med polokajakinstruktør-tilladelse må ro med ikke frigivne roere. Polokajakchefen kan dispensere for denne bestemmelse.

§ 7 Udskrivning i roprotokol

Roprotokollens primære funktion er at sikre overblik over, hvilke roere og både, der er på vandet. Derudover anvendes systemet til kilometerregistrering, medlemsoplysninger og bådstatistik.

Før en rotur i dagligt rofarvand herunder træning på polokajakbanen skal roeren/roerne skrives ud i roprotokollen.

Inden afgang udfyldes:

Bådens navn, bestemmelsessted, dato og afgangstidspunkt, samt navne på ansvarlig styrmand og besætning.

Ved gæster, udfyldes gæstens navn og navn på det klubmedlem som gæsten ror med.

Ved hjemkomst:

Hjemkomsttidspunkt og turens længde i km, som kvittering for, at du (og dit mandskab) er kommet godt hjem.

Hvis hjemkomsten ikke er registreret, og turen burde være afsluttet ud fra oplysningerne om afgangstidspunkt og rodistance, kontrolleres det først, om båden ligger på sin plads i bådhallen. Hvis dette er tilfældet afsluttes turen i Roprotokollen. Hvis båden ikke er på sin plads, må det vurderes, om der skal ske yderligere.

Klubbåde kan reserveres til langture og stævner i roprotokollen under “Reservationer”. Bådreservation kan maksimalt foretages 6 måneder i forvejen og båden kan reserveres maksimalt 3 dage på begge sider af aktiviteten.

Ture uden for dagligt rofarvand registreres ikke i Roprotokollen inden afgang, men derimod på tavlen i bådhallen. Ved hjemkomst registreres turen i Roprotokollen.

§ 8 Vinterroning / Vinterroreglement

I vinterperioden fra 1. oktober til 30. april må afstanden til land ikke overstige 50 m. for kajakker og 100 m. for in- og outriggede både, ved styrmandsskift dog maksimalt 25 m. fra land, der skal være anlagt rednings- eller svømmevest, og roning må kun foregå mellem solopgang og solnedgang.

Roning i perioden fra standerstrygning (senest 31. oktober) til standerhejsning (tidligst 1. april) kræver vinterrotilladelse.

Vinterrotilladelse udstedes af chefen for den pågældende bådtype. Den pågældende roer skal have roet min. 150 km. i indeværende sæson og min. 500 km. siden frigivelse i den pågældende bådtype. Det er endvidere et krav, at den pågældende roer ud fra en generel betragtning vurderes egnet til vinterroning og har deltaget i klubbens aktiviteter vedr. vinterroning, samt at roeren har sat sig ind i de sikkerhedsmæssige forhold ved roning i koldt vand – herunder har læst og forstået Søsportens Sikkerhedsråd vedr. kulde eller tilsvarende materiale.

Vinterrotilladelsen opretholdes automatisk så længe, der roes min. 150 km. årligt i den pågældende bådtype.

Roere under 18 år skal have både vinterrotilladelse og skriftlig tilladelse fra forældre/værge.

Bestyrelsen kan efter ansøgning udstede vinterrotilladelse til roere, der ikke opfylder kravet om min. 500

km. Vinterrotilladelser kan inddrages af såvel bestyrelsen som af chefen for den pågældende bådtype, hvis det vurderes ikke at være forsvarligt at lade den pågældende ro mellem standerstrygning og standerhejsning.

For frigivne polokajakspillere, der kun træner på kajakpolobanen, foretages en konkret vurdering af den enkeltes færdigheder, erfaring og aktivitetsniveau før udstedelse af vinterrotilladelse. Udstedelse af vinterrotilladelse til polokajakspillere gælder så længe medlemmet er aktiv i Holte Roklub eller indtil tilladelsen inddrages

Følgende regler gælder ved roning i vinterperioden:

 1. For alle roere gælder at roningen i videst muligt omfang foregår med mindst én anden roer.
 2. Roning foregår altid på eget ansvar og roerne har pligt til at sikre, at roningen kan foregå på en forsvarlig måde uden risiko for personer og båd, bl.a. ved at indhente vejrudsigt og gå i ly, hvis vejret pludselig ændrer sig.
 3. Roning må kun finde sted fra solopgang til solnedgang. Bestyrelsen kan efter skriftlig og begrundet ansøgning give dispensation til roning i op til en halv time før/efter solopgang/solnedgang til roere med særligt træningsbehov (kaproere og deres trænere).
 4. Roerne skal under hele roturen være iført en godkendt svømme- eller redningsvest og hensigtsmæssig påklædning. Afstanden til land må ikke overstige 50 m. for kajakker og 100 m. for in- og outriggede både.
 5. Ved is (fast eller drivis) må der ikke roes.

§ 9 Frigivelse af roere og gæsteroning

For at blive frigivet kræves det, at roeren har modtaget instruktion og kan ro sikkert i den benyttede bådtype herunder kan bjærge sig selv i land. Derudover skal den pågældende have kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet. For kajakpolo gælder endvidere, at en spiller kan frigives, når spilleren kan lave grønlændervending sikkert med hænderne og i almindelighed kan håndtere udstyret sikkert og forsvarligt

Frigivelse kan foretages af en af bestyrelsen udpeget instruktør i den pågældende bådtype i Holte Roklub.

Medlemmer, der er frigivet fra andre klubber, skal på samme måde som klubbens ikke-frigivne roere vise deres rofærdigheder og kendskab til lokale forskrifter, mv. inden de kan frigives i Holte Roklub.

§ 10 Gæsteroning og prøveture

 1. Frigivne roere fra andre klubber må ro op til 3 ture pr. år som gæster i Holte Roklubs både og tilhørende udstyr, når de ror i selskab med et frigivet medlem fra Holte Roklub og under hensyntagen til klubbens øvrige medlemmer.
 2. Frigivne polokajakspillere fra andre klubber må deltage som gæster i op til 3 træninger pr. år, når de træner i selskab med klubbens øvrige medlemmer.
 3. Nybegyndere og andre gæster må ro op til 3 ture i Holte Roklubs kajakker i følgeskab med en instruktør eller et rutineret frigivet medlem i den pågældende bådtype. Der må maksimalt medtages 3 nybegyndere per instruktør/medlem med mindre andet er aftalt med chefen for den pågældende bådtype.
 4. Ikke frigivne gæster skal altid bære svømmevest og skal kunne svømme mindst 600m uden bundkontakt.
 5. Ikke frigivne gæster må kun ro i både egnet til begyndere, herunder kajakker med grøn markering.
 6. Ikke frigivne gæster skal altid ro tæt på land, så man sikkert og forsvarligt kan bjærge båd og roer i land ved kæntring.
 7. Som medlem er man ansvarlig for sikkerhed og udstyr
 8. Gæster skal skrives i roprotokollen med for- og efternavn. Såfremt der roes kajak eller singlesculler skrives tillige navnet på det klubmedlem, den pågældende er gæst hos.
 9. Bestyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at gæster kan ro eller deltage i træning mere end 3 gange pr. år, hvis der er en særlig begrundelse for det.

§ 11 – Langture / roning uden for daglig rofarvand

For in- og outriggede både gælder Dansk Forening for Rosports (DFfR) Langtursreglement ved roning uden for klubbens daglige rofarvand. Alle langture skal forhåndsgodkendes af rochefen.

For kajak gælder klubbens regler for roning i dagligt farvand også for roning uden for klubbens daglige rofarvand. Ved stævner og konkurrencer gælder de sikkerhedsregler, der opstilles i forbindelse med arrangementet.

Roere, der roer uden for klubbens daglige rofarvand, skal aflægge 600 m. svømmeprøve hvert andet år.

Klubture

Klubture er per definition åbne for alle medlemmer og skal godkendes af bestyrelsen inden opslag.

Klubture skal annonceres ved opslag på hjemmeside mindst 14 dage før afholdelse.

Stævner og konkurrencer

Deltagelse i stævner og konkurrencer for Holte Roklub skal godkendes af chefen for den pågældende bådtype eller den af bestyrelsen udpegede, ansvarlige træner for området.

Udgifter til stævne- og startpenge for ungdomsroere og –hold samt evt. tilskud til transport afholdes af klubben inden for det af bestyrelsen fastsatte budget til området.

Motions- og kaproere kan – uanset alder – kun stille op for Holte Roklub, såfremt de fuldt ud respekterer de rammer og træningstilbud, som bestyrelsen eller den af bestyrelsen udpegede, ansvarlige træner for området – herunder kapholdet har fastsat.

§ 12 Færdsel generelt på Furesøen

Regler for færdsel på Furesøen

Ud over Holte Roklubs Roreglement gælder også Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 509 af 26. maj 2004 ”Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen”.

Færdsel på Farum Sø

Ud over Holte Roklubs Roreglement, så gælder for al roning på Farum Sø Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 510 af 26. maj 2004 ”Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø”. Det er særligt reglen om krav til godkendelse af inriggere der henvises til.

Hensyn til Holte Vandskiklub

Holte Roklubs roere skal sætte sig ind i reglerne for vandskiklubbens brug af motorbåd, og tage de nødvendige hensyn til vandskiklubben.

Det er særligt reglen om at roere skal respektere vandskiklubbens afmærkede areal, hvor vi skal udvise særligt hensyn til udøvende vandskiløbere, og ro udenfor arealet eller langs søbredden når der er aktivitet.

§ 13 Sikkerhedsregler for børneroere under 12 år

Generelle regler for medlemmers børn

 1. Mindre børn (<12år) må boltre sig i pvc kajakkerne (Sit-on-top + polokajakker) under opsyn af deres forældre, og de må ro i toerkajak med en forælder (rutineret frigivet medlem) under hensyntagen til andre medlemmers behov for toerkajakker.
 2. Større børn (>12år) må ro et begrænset antal prøveture, jf. prøveture for ikke-medlemmer.
 3. Mindre børn/større børn skal altid bære redningsvest/svømmevest og forældrene (medlemmet) er ansvarlig for sikkerhed og udstyr.

Følgende afsnit er for medlemmer, der endnu ikke er fyldt 12 år, men som ønsker at ro kano eller kajak i Holte Roklub. Følgende krav skal være opfyldt for at ro børnekajak:

 1. Roeren skal være fyldt 7 år og have en højde/størrelse som gør, at klubben kan vurdere, at materiellet kan behandles og betjenes forsvarligt.
 2. Roeren skal kunne svømme mindst 600 m uden bundkontakt.
 3. Roeren skal altid være iført en godkendt svømmevest under roningen.
 4. Afstanden til land må aldrig overstige 100 m.
 5. Instruktionen skal altid foregå under ledelse af en instruktør/træner, som på forhånd er godkendt af Holte Roklubs bestyrelse.
 6. Instruktøren/træneren må aldrig have flere børn med ude, end at han/hun til enhver tid kan holde dem samlet og derved under forsvarligt opsyn.
 7. Roere under 12 år må aldrig ro alene. De skal altid være ledsaget af mindst en godkendt person over 18 år, hvis primære opgave er at overvåge roeren/roerne under 12 år, og derved sikre sig, at roningen foregår under fuldt forsvarlige forhold.

§ 14 Sikkerhedsregler for personer med funktionsnedsættelse eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert på vandet

  1. Det er kun tilladt for instruktører godkendt af bestyrelsen, at instruerer personer med funktionsnedsættelse eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert på vandet.
  2. Personer med funktionsnedsættelse eller sygdomme som kan påvirke evnen til at færdes sikkert på vandet, skal altid bære svømme- eller redningsvest, men mindre andet er godkendt af bestyrelsen
  3. Personer med funktionsnedsættelse eller sygdomme som kan påvirke evnen til at færdes sikkert på vandet, skal altid ro sammen med mindst et andet frigivet medlem
  4. Bestyrelsen, eller chefen for den pågældende bådtype, kan til enhver tid meddele roforbud – midlertidigt eller permanent – hvis det ikke længere skønnes forsvarligt at lade et medlem ro, f.eks. pga. et svigtende helbred.