Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holte Roklub

Silhoutter

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holte Roklub.
Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00

Velkomst

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Träff
  2. Klubbens beretning
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, forelæggelse af det kommende års budget og fastlæggelse af det kommende års indskud og kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag
    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til formanden (formand@holte-roklub.dk) senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter det påhviler bestyrelsen at optage disse forslag på dagsordenen. Rettidigt indkomne forslag til den ordinære generalforsamling skal offentliggøres ved opslag i klubben umiddelbart efter modtagelsen.
  5. Valg af formand – Bjørn Christau, ikke på valg (formanden er på valg i lige år)
  6. Valg af næstformand – Lotte Madsen, modtager genvalg
  7. Valg af kasserer – Robert Larsen, modtager genvalg
  8. Valg af øvrige bestyrelses medlemmer (for 1 år ad gangen)

Rochef: Karin Schultz modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Peter Bisgaard
Kajakchef: Peter Sørensen – modtager genvalg
Polo-repræsentant: Lars Bygholm – modtager valg
Ungdoms-repræsentant: Peter Bisgaard – stopper her ved valg som rochef -bestyrelsen foreslår Pernille Balslev-Erichsen
Klubkoordinator: Nyt ansvarsområde – bestyrelsen foreslår Tine Overby

Udenfor bestyrelsen (ikke på valg)

Scullerchef: Niels Gottlieb
Kajak-materiel forvalter: Bo Abenth
Kap-kajakchef: Torsten Tranum-Rømer
Kontingentkasserer: Mette Kjøller

9. Valg af revisor: Peter Wulff – modtager genvalg
10. Valg af revisorsuppleant: Siv Hjorth – modtager genvalg
11. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være salg af 3 stk. af klubbens romaskiner (nr. 1, 2 og 5) minimums pris/stk. 5.000 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen