Furesøens flotteste førstesal indvies

Formanden holder tale om den nye 1. sal i Holte Roklub.

Furesøens flotteste førstesal indvies ved standerstrygningen 28.10.2017.

Holte Roklub indvier sin nye 1. sal.

Udviklingen med det nu 46 år gamle klubhus:

I 1971 kunne Holte Roklub med borgmester Erik Øigaard i spidsen indvie et helt nyt klubhus med elektrisk lys, baderum, wc´er med træk og slip, varme, køkkenfaciliteter m.m. – som de dengang godt 50 aktive medlemmer længe havde drømt om fra mange år med elendige udhus-faciliteter lige syd for.

De nærmeste år derefter gik med at skaffe nye både samt inkludere kajakroning fra 1975 – og få øget medlemstallet til over 200 ved 40-årsjubilæet i 1979. Tyve år senere var der 280 medlemmer ved 60-årsjubilæet i 1999. Kajakpolo blev introduceret på samme tidspunkt.  Formiddagsroning for +60-ere kom ca. fem år senere. Handikaproning – især benamputerede og synshæmmede – ligeså. Ergometerroning er vokset frem over en årrække – både ro- og kajakergometre.

Kaproning har der været såvel på outrigger- som kajaksiden i talrige år – med massevis af flotte nationale og internationale resultater dér samt ved kajakpolo og ergometerroning. Kvantitativt er motionistandelen i alle aldersgrupper fra ca. 9- til 90-årige dog den klart største.

De logistiske udfordringer med træningstider på vandet og i motionsrummet har i sagens natur udviklet sig over især de sidste ca. 15 år, hvor vi nu gennem flere år har haft et ret stabilt antal aktive medlemmer på ca. 500.

Talrige husreparationer har været påkrævede pga. en række konstruktionsfejl, som huset var født med. Taget renoveret med ny konstruktion for godt 15    år siden. Opdateringer af baderum-sauna atter derefter, stue-køkken gennemgribende renoveret for ca. ti år siden, motionsrummet derefter. Betydelig frivillig byggeindsats fra kernemedlemmer på især de sidste to projekter. Økonomien til dette er fundet løbende de pågældende år over kontingentet med Søllerød Kommune som meget vigtig bidragyder med 40-50 % på hvert eneste projekt. Ingen gældsætning af Holte Roklub undervejs efter klubhuset blev finansieret i sin tid.

Udvendig facade af vores nye 1. sal.

Beliggenhed, beliggenhed – og beliggenhed:

Som så ofte fremført, er klubbens beliggenhed i fredskov og strandzone på kommunal grund med bygningsmæssig bevaringsværdighed i på næsthøjeste niveau (i kommunens selvforståelse) på den ene side en attraktion, men på den anden side en voldsom begrænsning for udviklingsmulig-hederne.  På forunderlig vis kunne man i 1971 tillade bygning af en meget attraktiv roklub ved østenden af Store Kalv i Furesøen, men på den anden side ikke sikre udviklingsmuligheder.

Ingen i kommunen tænkte på parkeringsmuligheder ved klubben. En ny fredningssag, hvor det kan legaliseres, at der nu tidvis ret ofte er behov for plads til 30 biler lader vente på sig – også til naboklubbens medlemmer samt skovens gæster. Vi har gentagne gange i en årrække blot ønsket enkle parkeringsforhold på stabilgrus langs tilkørselsvejen og lidt videre langs stien. Det kan ”man” ikke finde ud af kommunalt – uanset at fx Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling klart har givet deres besyv til det med stor respekt for Holte Roklubs vitale ønsker dér.

Forrygende udsigt i det nye roergometerrum på 1. salen.

Vi har i alle år hørt, at husets ydre rammer ikke på nogen måde kan udvides indenfor den gældende fredning – uanset medlemstallet er tidoblet siden det blev bygget i 1971. Bestyrelsen har år efter år præsenteret drømme og konkrete planer for embedsværket i Byplan, men har gang på gang løbet panden mod en mur, når vi har præsenteret skitser om vores byggebehov for at kunne rumme de træningsfaciliteter, vi så inderligt har haft behov for længe.  Vi har i bestyrelsen bevidst ikke henvendt os til politikerne – i et aldrig tæmmet håb om forvaltningsmæssig sund fornuft og rimelighed.

Efter en masse trakasserier og med solid ekstern byggekyndig assistance mod relevant fakturering nåede vi dog sidste år frem til et projekt, som kunne godkendes inklusive få beredskabets godkendelse af efter en række sværdslag.

Præsentation af roklubbens nye 1. sal.

”Pengene taler vi ikke om”

… kunne det være fantastisk at sige. Vi har budgetlagt efter alle kunstens regler og nået frem til, at kr. 1,5 mill. kunne være meget realistisk. Tilfældigvis et tal meget tæt på det, som nybyggeriet af klubhuset kostede i 1971-kr.!

Vi har kæmpet og stridt med ansøgninger til alle relevante fonde – og kun fået substantiel støtte fra et familiefond med personlig relation til Holte Roklub. Klubbens medlemmer har venligt bidraget med godt kr. 30.000 som gaver til Holte Roklub.

Er postnummer 2840 Holte mon mod os? Det er selv forvaltningens folk inde på kan være tilfældet.

”Vores” udvalg under Kultur – Folkeoplysningsudvalget – har nu til dags overordentlig få midler at støtte udviklingen af de foreningsejede huses udvikling / renovering med. Når meget relevante tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner på kommunal anmodning kommer på bordet i denne tid skal det blive overordentligt interessant at se på situationens alvor for ”vandsportsklubberne”, som typisk er anlagt omkring 1970, hvor kommunerne ikke måtte bygge så meget kommunalt under velfærdssamfundets eksplosive udvikling.

De kommunale bygninger til relevante klubbers anvendelse dér giver ikke foreningerne udgifter til bygningernes vedligeholdelse, rengøring, drift… I andre dele af kommunens budget kan der for store millionbeløb planlægges bygning af nye haller, etableres eller renoveres kunststofgræsbaner før tid til fodboldklubberne etc….

Vi har ad to omgange nu fået kr. 164.500 til vores 1.salsprojekt via Folkeoplysningsudvalget – tak for ca. 12 % ´s støtte kære politikere…

Vi må efter kommunalvalget sætte os sammen alle de selvejede (vandsports)klubber og finde fodslaw for at støtte vores udvalg – Folkeoplysningsudvalget – op gennem systemet til Kommunalbestyrelsen om at få substantiel støtte til vores vitale vedligeholdelses- og udviklingsbehov. I forvejen lægges der talrige årsværk frivilligt arbejde i at få de selvejede huse til at fungere – uden det tilsyneladende på nogen formel kan ”kapitaliseres”?!

Kajakergometerne i vores nye træningsrum.

Humlebien ved ikke at den ikke kan flyve, men gør det alligevel:

Nu til det indvielsesklare 1.salsprojekt – hvor vi fra pressemeddelelsen efter et halvt år sej kamp kan konstateres:

”En længe næret drøm går i opfyldelse i Holte Roklub, som nu har indrettet en smuk og funktionel første sal, som skal bruges til træning i romaskiner og kajak-ergometre til glæde for klubbens mere end 500 medlemmer i alle aldre. Ved standerstrygningen lørdag den 28. oktober i Holte Roklub indvies den nyetablerede 1.sal henover bådhallen efter intensiv byggeaktivitet i et halvt år.

Et byggeudvalg med tre kernemedlemmer har med ildhu forestået byggestyringen og tømreropgaverne især. Også skrappe myndighedskrav om ny web-overvågning af roklubben og ekstra brandmeldere er på plads.

Snesevis af medlemmer har hjulpet med at bære materialer ind og ud samt fjernet byggeaffald. Alt dette i folkeoplysningslovens og frivillighedens ånd på allerbedste vis. Vi får nye træningslokaler, som alle med rette kan sige, at de har været med til at præge. Det lover godt for de kommende år.

På grund af beliggenheden i fredskov og strandzone har klubben ikke kunne udvide selve bygningen, men de har holdt sig indenfor de eksisterende rammer, hvor der fortsat også er over 120 velfungerende klubbåde i bådhallen. Samtidig frigøres det fælles motionsrum i stueetagen til primært vægttræning. Der er desuden etableret en ny 2. sal til optimal vinteroplagring for romateriel og andet grej.

Medlemmerne kan nu til enhver tid træne, som de har lyst til og behov for. Motiverede og kyndige frivillige instruktører kan nu holde medlemmernes færdigheder endnu mere på sporet ugen igennem, året rundt – inde og ude.”

Det var ordene fra pressemeddelelsen.

De 3 ildsjæle i byggeriet af den nye 1. sall.

Nu ind til kernen af 1.salsprojektets gennemførelse:

Kære Kim, Hirch og Lars – I er i sandhed de tre musketerer, som en for alle og alle for en det sidste halve år har kæmpet kampen ved gennemførelsen af projektet:

Da et lille tømrerfirma, vi havde stor tillid til pludseligt steg voldsomt i de økonomiske fordringer til at påtage sig den overordnede opgave med byggeriet kunne Kim lægge alt andet til side og tilbyde sin kyndige assistance – trin for trin, time for time, måned ud, måned ind.. Nærmest umærkeligt kom der pludseligt en etageadskillelse ind med minimal påvirkning af sommerens roning. Og – VUPTI – nu er vi nærmest i mål på planlagte ½ år…. Du har været på pladsen i voldsomt mange og lange dage det sidste ½ år inklusive koordineret med de øvrige eksterne håndværkere inkl. bistået dem, når en ekstra hånd har været påkrævet dagtid.

Lars du har været der i tide og utide, sene aftener, tidlige morgener, på fridage osv.: Du har beredt og spredt kabler og kontakter, aftalt komplekse, men relevante planer med eksterne folk vedr. el og sikkerhed inklusive overvågning, så beredskab og kommune må klappe i sine små hænder for resultatet. Også 2.sals-sikkerheden har du taget et flot ansvar for.

Hirch – også du har været så målrettet med sikring af gode rabatter på tømrer-materialer og levering til tiden, så frivillige medlemmer har kunnet bære til og fra til Kims byggeri i lange faser. Du har konkret bistået sene timer og på fridage i tunge og vigtige byggefaser.

Med især jeres utrættelige indsats mener vi inden de sidste fakturaer er kommet til betaling at have sparet ca. kr. 200.000, så vi nok lander et sted ret tæt på kr. 1,3 mill.

Jeg har så vidt muligt dag efter dag været nærværende og – byggeamatøragtigt – spurgt til småt og stort i processerne …. samt sagt JA til evt. nødvendige justeringer med økonomiske konsekvenser undervejs. Også taget skraldet i direkte betydning sammen med fruen med ti kompakte trailerlæs til genbrugspladsen har jeg dog kunnet bidrage med undervejs – det er vel, hvad man har en formand til?

Kære alle tre musketerer: Uden jeres uvurderlige indsats var vi aldrig nogen sinde nået så flot i mål, som facit er! I må vedvarende i tiden der kommer tåle en masse rosende omtale – i fortjener det så afgjort hele vejen hvert ord – ud og hjem!

Kim – du har fået en tålelig timeløn for din enorme indsats på hundredevis af timer…

Lars og Hirch: Jer to bliver Holte Roklub nødt til at hædre med enslydende ordlyd som formuleret på disse to diplomer til ophængning i hjemmet:

Bestyrelsen i Holte Roklub har med begrundelse i

  1. et mangeårigt og utrætteligt engagement indenfor kajak- og rosporten med instruktion, vejledning og trænervirke i almindelighed og
  2. en ekstraordinær aktiv indsats ved renovering og udvikling af klubbens faciliteter i særdeleshed besluttet at udnævne Hirch Stig Wilms og Lars Bøcker Petersen til æresmedlemmer i klubben.

Med udnævnelsen følger kontingentfritagelse så længe I er medlemmer af Holte Roklub.

Underskrevet på bestyrelsens vegne af formand, næstformand og kasserer 28.10.2017

En bedre flaske rom fortjener I også hver især…

NU til selve indvielsen:

Det er ved projekter af denne art vigtigt at have en protektor.

Det nærmeste vi kommer blåt blod indenfor rosporten her i Holte Roklub er nødvendigvis Lotte, som utrætteligt i runde mål i ”nærmere en menneskealder” har kæmpet for sammenhængskraften og udviklingen i Holte Roklub. Du har også venligst stillet Kims arbejdskraft til rådighed det sidste ½ år.

Lotte – du er så den, der må klippe det røde bånd som indvielse af vores fantastiske 1.sal med nu plads til fem kajakergometre og tolv roergometre – plus det løse!

/ Bjørn Christau, formand